Contact

Paramedisch Centrum Nieuwegein

Diepenbrocklaan 1-5
3438 XZ Nieuwegein

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 21.00 uur
Zaterdag: 8.00 – 12.00 uur

De balie is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 16.30 uur.

Privacy

Op de website van Paramedisch Centrum vindt u informatie over de privacywetgeving volgens de AVG.

Getal in beeld

Aanbod

Fysiotherapie

Fysiotherapie behandelt klachten rondom houding en bewegen. Deze klachten uiten zich op verschillende manieren…

Manuele therapie

Manuele therapie houdt zich voornamelijk bezig met stoornissen in de wervelkolom of gewrichten…

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie richt zich op het herstellen van de balans tussen lichaam en geest…

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar)…

Podologie

Uw voeten zijn kwetsbaar en krijgen tegelijkertijd veel te verduren. Letsel aan de voet komt dan ook vaak voor. Een podoloog is een specialist gericht op alle voetproblemen…

Oefentherapie Cesar

Een verkeerde houding of bewegingspatroon kan leiden tot steeds terugkerende lichamelijke klachten…

Bekkenoefentherapie

Bekkenoefentherapie is beweegzorg voor mensen met bekkenpijn, bekkenklachten, bekkeninstabiliteit of problemen met de bekkenbodem.

Kinderoefentherapie

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen (0-18 jaar) met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren …

Handtherapie

Heeft u klachten aan de pols of hand? U kunt bij ons terecht…

Echografie

Als er een vermoeden is van een blessure of weefselschade kan er een echo worden gemaakt…

Dry Needling

Dry Needling gebruikt een ‘droge’ acupunctuurnaald waarmee via een speciale techniek spieren worden aangeprikt. 

Shockwave

Met shockwave is het mogelijk om gericht te behandelen op gevonden afwijkingen van o.a. banden en pezen.

Etalagebenen

Heeft u last van claudicatio intermittens, beter bekend als etalagebenen?

COPD

COPD is een vervelende aandoening waardoor u wordt beperkt in uw beweging en zelfstandigheid door benauwdheid (bij inspanning). 

Herstel en revalidatie na corona

Een corona infectie kan ervoor zorgen dat u lichamelijk en/of geestelijke klachten heeft…

Parkinson

Voorkomen, stabiliseren of verminderen van de problemen tijdens het bewegen…

Medische Fitness

Onder begeleiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut aan uw eigen doelen werken…

Personal Training

De ideale ondersteuning bij het behalen van sportieve- en gezondheidsdoelen…

GLI

Wilt u aan de slag met een gezonde leefstijl? Wellicht is de GLI dan wat voor u! …

Revalidatie

Revalideren is een ander woord voor beter worden. Met behulp van fysiotherapie gaan wij u helpen om lichamelijk te herstellen …

Sportgroep kinderen

Team Kinderfysiotherapie biedt sporten aan voor kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar en jongeren van 12-18 jaar.

Bewegen onder leiding van een fysiotherapeut

Regelmatig bewegen kan de levenskwaliteit van mensen met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en osteoporose sterk verhogen. Wel is het zaak om de training op een professionele manier en met de juiste begeleiding aan te pakken. Paramedisch Centrum organiseert beweegprogramma’s voor verschillende aandoeningen. 

Mensen met diabetes type 2 die hun gezondheid willen verbeteren of mensen die het risico op dit type diabetes willen verlagen, kunnen dit beweegprogramma volgen. Onder leiding van een fysiotherapeut gaat u gericht aan de slag. Gedurende elf weken krijgt u twee keer per week groepsgewijze training.

Beweging is het beste medicijn als u COPD heeft. Een betere conditie zorgt ervoor dat u makkelijker activiteiten onderneemt. Wij organiseren een beweegprogramma voor COPD-patiënten. Hier komen onder andere ademhalingsinstructies en conditie- en krachttraining aan bod.

Bewegen is de manier om hart- en vaatziekten te voorkomen en de conditie weer op te bouwen na hartproblemen. Wij bieden een speciaal beweegprogramma. Dit is bij uitstek geschikt als u bijvoorbeeld een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie heeft ondergaan en moeite heeft een actieve levensstijl aan te nemen.

Osteoporose (beter bekend als botontkalking) betekent letterlijk ‘poreus bot’. Het is een veelvoorkomende aandoening. Alleen al in Nederland hebben ruim 800.000 mensen – met name ouderen – osteoporose. Juist bij deze aandoening is blijven bewegen essentieel. Het beweegprogramma Osteoporose richt zich op verbetering van uw uithoudingsvermogen, spierkracht, mobiliteit, coördinatie/balans en reactiesnelheid.

Afspraak

Een afspraak met de fysiotherapeut kan na een verwijzing van uw arts/specialist of direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Digitaal

U kunt gemakkelijk digitaal een afspraak maken via onderstaande button.

Bellen

Voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op:
030 – 600 02 02

Aan de balie

De balie is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 16.30 uur.

Werkwijze

 1. U kunt telefonisch een afspraak maken voor één van onze specialismen. 
 2. Via e-mail ontvangt u een bevestiging van de afspraak, eventueel met een vragenlijst. We verzoeken u deze lijst voorafgaand aan de eerste afspraak in te vullen.
 3. Tijdens de eerste behandeling/intake:
  – stellen we vragen over uw klacht;
  – doen we metingen;
  – vullen we een vragenlijst in;
  – onderzoeken we u.
 4. Tijdens de eerste afspraak bespreken we een behandelplan en de doelstellingen met u. Ook geven we het verwachte aantal behandelingen en de behandelfrequentie aan.
 5. Als u akkoord gaat met het behandelplan, het aantal behandelingen en de frequentie start de behandeling.

Tarieven en vergoeding

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd, de reden waarom u fysiotherapie krijgt en uw verzekering.

Als uw verzekeraar de fysiotherapie vergoedt, declareren wij rechtstreeks. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden onze standaardtarieven.

Klachtenregeling

De rechten en plichten van de fysiotherapeut en de patiënt zijn beschreven in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst, de WGBO. Een uitwerking hiervan is de Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt. Deze Modelregeling is door het KNGF met de NPCF gezamenlijk opgesteld. De Beroepsethiek en Gedragsregels voor de fysiotherapeut kunt u vinden in de KNGF-uitgave ‘Beroepsethiek en Gedragsregels voor de fysiotherapeut’. Zie de downloads onder het kopje ‘Algemeen’ en onder het kopje ‘Rechten en plichten’.

Heeft u een klachten over uw fysiotherapeut of andere therapeut, ga dan in eerste instantie in gesprek met uw therapeut, eventueel met een derde persoon erbij. Als uw klacht niet naar tevredenheid in overleg opgelost kan worden heeft het Paramedisch Centrum Nieuwegein een klachtenregeling. U kunt dit navragen bij uw therapeut, baliemedewerkers of praktijkhouder.

U kunt ook informatie vinden in de wachtkamer van het Paramedisch Centrum Nieuwegein. Hier zijn folders uitgegeven door het KNGF hoe om te gaan met klachten.

Wilt u meer specifieke informatie over de diverse klachtmogelijkheden vinden kijk dan op de consumentensite www.defysiotherapeut.com.

Privacy

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Het Paramedisch Centrum Midden Nederland B.V. is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen het Paramedisch Centrum Midden Nederland B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De medewerkers van het Paramedisch Centrum Midden Nederland B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Als u een nieuwe therapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude therapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe therapeut. De oude therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude therapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe therapeut.

Uw dossier wordt dan door uw therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. Beide therapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Fysiotherapie

Fysiotherapie behandelt klachten rondom houding en bewegen. Deze klachten uiten zich op verschillende manieren. Zo kunt u last hebben van uw nek of schouder of te maken hebben met een sportblessure. Maar het kan ook zijn dat u klachten heeft die te maken hebben met uw leefstijl of stress.

Onze fysiotherapeuten pakken uw klacht aan bij de bron. We kijken naar de oorzaak en zorgen voor een behandelplan op maat. Onze hulp gaat echter verder. We adviseren en begeleiden om (ergere) klachten te voorkomen.

Manuele therapie

Heeft u last van uw gewrichten of pijn als u beweegt? De manueeltherapeut kijkt naar de manier waarop u beweegt en hoe u uw gewrichten beter kan laten werken. Vaak merkt u snel dat de behandeling werkt: De pijn wordt minder en u beweegt soepeler.

Onze manueel therapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie een specialisatie in manuele therapie gevolgd. Met specifieke onderzoeks- en behandelmethoden verbeteren ze de werking van gewrichten en uw houding.

Als u last hebt van een gewricht, of pijn met bewegen, maak dan een afspraak met een manueel therapeut. U kunt bijvoorbeeld bij de manueel therapeut terecht met:

 • Hoofd- en nekpijn, vaak in combinatie met een stijve bovenrug
 • Nekpijn, ook als deze uitstraalt tot in de arm
 • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
 • Heupklachten
 • Lage-rugklachten, ook als deze uitstralen naar het been
 • Duizeligheid die komt door het bewegen van de nek
 • Kaakklachten, soms in combinatie met nekklachten
 • Schouderklachten, mogelijk in combinatie met nekklachten
 • Frozen shoulder (pijn en stijfheid in de schouder)
 • Tenniselleboog

Het aantal behandelingen manuele therapie ligt gemiddeld op 6.
U kunt zonder verwijsbriefje een afspraak met de manueel therapeut maken.

 • Als u koortsig blijft of als u zich ziek voelt
 • Als u de afgelopen maand zomaar meer dan 5 kilo bent afgevallen
 • Als u ’s nachts wakker wordt van de pijn en deze niet verdwijnt als u anders gaat liggen of zitten
 • Als u dove plekken voelt op uw huid rondom de schaamstreek of anus of als u uw urine of ontlasting minder goed kunt
  ophouden
 • Als uw klacht begonnen is na bijvoorbeeld een flinke val of een zware aanrijding

Ook als u twijfelt, kunt u veilig een manueel therapeut bezoeken. Hij voert altijd eerst een screening uit om te beoordelen of u bij de manueel therapeut aan het juiste adres bent of toch beter naar uw huisarts kunt gaan.

Psychosomatische fysiotherapie

Stress of andere spanning is voor veel mensen een oorzaak van lichamelijke pijn. Heeft u te maken gehad met een emotionele gebeurtenis of staat u op het werk onder grote spanning? Dan kan dit zich uiten in lichamelijke klachten. U kunt hierbij denken aan (chronische) vermoeidheid, spier/gewrichtspijn en nek- en rugklachten.

Psychosomatische fysiotherapie richt zich op het herstellen van de balans tussen lichaam en geest. Onze psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress en klachten als pijn en vermoeidheid, waarvoor geen directe lichamelijke oorzaak is te vinden.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Behandelindicaties

Hieronder leest u de meest voorkomende hulpvragen per leeftijdscategorie.

 • Voorkeurshouding en/of afplatting van de schedel
 • Overmatig huilen/overstrekken
 • Pre- en dysmatuur geboren baby
 • Problemen in het bewegen of bij een motorische ontwikkelingsachterstand
 • Neurologische en/of aangeboren aandoeningen/syndromen
 • Problemen in het bewegen of bij een motorische ontwikkelingsachterstand
 • Problemen in de Sensorische Informatieverwerking
 • Schrijfproblemen
 • Neurologische en/of aangeboren aandoeningen/syndromen
 • Overgewicht/obesitas
 • Hart- en longproblematiek
 • Houdingsproblemen
 • Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
 • Sportgerelateerde klachten
 • Poep- en plasproblemen
 • Slaapproblemen
 • Obesitas/overgewicht
 • Hart- en longproblematiek
 • Houdingsproblemen
 • Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
 • Sportgerelateerde klachten
 • Slaapproblemen

Werkwijze kinderfysiotherapie

Ons enthousiaste team van kinderfysiotherapeuten is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen.

De kinderfysiotherapeut voert een uitgebreid onderzoek uit en stelt samen met u een behandelplan op. Er wordt spelenderwijs in een kindvriendelijke omgeving gewerkt. We gebruiken daarbij oefenmateriaal dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen.

Het onderzoek en de behandelingen vinden plaats in de praktijk of op school. In de leeftijd van 0-2 jaar kan de kinderfysiotherapeut aan huis komen.
Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeutk

Verwijzing en vergoeding kinderfysiotherapie

De huisarts of specialist kan uw kind naar de kinderfysiotherapeut verwijzen. Ook kunnen kinderen kunnen zonder verwijzing aangemeld worden.

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed door uw zorgverzekering uit de basisverzekering. Er is geen eigen risico voor kinderen. Met een aanvullende verzekering kan dit aantal worden uitgebreid.
Bij een chronische indicatie is er een verwijzing van huisarts of specialist nodig. De behandelingen kinderfysiotherapie worden dan onbeperkt vergoed.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Podologie

Uw voeten zijn kwetsbaar en krijgen tegelijkertijd veel te verduren. Letsel aan de voet komt dan ook vaak voor. Een podoloog is een specialist gericht op alle voetproblemen met uitzondering van nagelproblemen en wondbehandeling.

De podoloog pakt ook hoger gelegen klachten bij de bron aan. Zo kan het zijn dat knie- en rugklachten voortkomen uit een verkeerd gebruik of een verkeerde werking van de voet. 

Aangezien de podoloog werkzaam in het Paramedisch Centrum ook fysiotherapeut en echografist is, zal de beste oplossing voor uw klacht worden gegeven. Een behandeling kan bestaan uit en combinatie van shockwave, steunzolen, ortheses, taping, training en schoenadvies. Wij zijn niet aangesloten bij een andere beroepsvereniging dan het KNGF. De behandelingen worden gedeclareerd onder fysiotherapie. Eventuele steunzolen of andere hulpmiddelen zijn voor eigen rekening. Indienen bij de zorgverzekeraar kan, maar er is geen garantie voor vergoeding. Voor tarieven klikt u hier. 

Oefentherapie Cesar

Een verkeerde houding of bewegingspatroon kan leiden tot steeds terugkerende lichamelijke klachten. Denk daarbij aan pijn in uw nek, rug, schouder en hoofd. Ook een aandoening kan resulteren in klachten. Hierbij kunt u denken aan bekkenproblemen, bijvoorbeeld bij een zwangerschap.

In onze praktijken werken verschillende oefentherapeuten Cesar. In hun behandeling leggen zij het accent op het oplossen van de oorzaak van het probleem. Ze leren u een betere manier van bewegen of houding aan. Door gerichte training en actief werken aan het tegengaan van klachten kunt u deze ook op langere termijn verminderen.

Soms adviseren wij mensen na afloop van de behandeling te blijven bewegen, bij voorkeur onder begeleiding van een oefentherapeut of fysiotherapeut (medische fitness).

Bekkenoefentherapie

Bekkenoefentherapie is beweegzorg voor mensen met bekkenpijn, bekkenklachten, bekkeninstabiliteit of problemen met de bekkenbodem. Bij bekkenklachten heb je pijn in en rond je bekken of bekkenbodem. Je kunt ook pijn of problemen hebben bij het plassen (incontinentie), je ontlasting, vrijen, je menstruatie of tijdens je zwangerschap en na je bevalling (bekkeninstabiliteit). Dit kan bij zowel vrouwen, mannen als kinderen voorkomen.

De Bekkenoefentherapeut behandelt patiënten met (gecompliceerde) bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek, al dan niet zwangerschap gerelateerd, en patiënten die het risico lopen bekkenklachten en/of bekkenbodem problematiek te ontwikkelen. Bekkenoefentherapie verhelpt, verlicht en voorkomt klachten in het bekkengebied.

Wat doet een bekkentherapeut?

Een bekkenoefentherapeut behandelt bekkenklachten, stoornissen in de bekkenbodem en bekkenpijn. Door bekkenoefentherapie leer je om de spieren in en rond je bekken te herkennen, trainen en ontspannen. Daarnaast wordt er gekeken naar jouw manier van bewegen en je houding. Als het nodig is geeft een bekkenoefentherapeut je advies over:

 • het belasten van je bekken
 • problemen bij het plassen (incontinentie)
 • problemen met je ontlasting
 • pijn bij het vrijen en erectiestoornissen
 • eet- en drinkgewoonten
 • gebruik van hulpmiddelen, zoals een bekkenband

De bekkenoefentherapeut onderzoekt óf en waar het mis gaat tijdens gedurende dagelijkse activiteiten waarbij je persoonlijke omstandigheden en omgevingsfactoren worden meegenomen in de behandeling. Naast gerichte oefeningen geeft de bekkenoefentherapeut je inzicht in de aandoening en de manier waarop je het beste met je klachten om kunt gaan. Daarbij wordt verder gekeken dan fysieke factoren zoals je ademhaling, spierspanning, pijnsignalen, bewegingsvrijheid en motorische controle.

Een bekkenoefentherapeut is getraind en gewend om te spreken over incontinentie, problemen met de ontlasting of seksuele problemen.

Je hebt geen verwijzing nodig om naar de bekkenoefentherapeut te gaan.

Kinderoefentherapie

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen (0-18 jaar) met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond.

Behandelindicaties

Hieronder leest u de meest voorkomende hulpvragen per leeftijdscategorie.

 • Het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen
 • Niet soepel bewegen
 • Weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn
 • Vaak struikelen of vallen
 • Moeite met leren fietsen zwemmen of niet meekomen met sporten, gymmen of buiten spelen
 • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
 • Opvallende onhandigheid, houterig bewegen
 • Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, drinken inschenken, eten met bestek, veters strikken
 • Moeite met knutselen, tekenen en kleuren
 • Schrijfproblemen
 • Bewegingsangst, geen plezier in bewegen
 • Prikkel­verwerkings­problemen, sensorische informatie verwerkingsproblemen
 • Houdingsproblematiek
 • Slaapproblemen
 • Houdingsgerelateerde klachten
 • Hypermobiliteit
 • Slaapproblemen

Werkwijze kinderoefentherapie

Ons enthousiaste team van kinderoefentherapeuten is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen. Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck.

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. 

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd. Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de (gym)leerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Verwijzing en vergoeding kinderoefentherapie

De huisarts of specialist kan uw kind naar de kinderoefentherapeut verwijzen. Ook kunnen kinderen kunnen zonder verwijzing aangemeld worden.

Kinderoefentherapie wordt met 18 behandelingen vergoed door uw zorgverzekering uit de basisverzekering. Er is geen eigen risico voor kinderen. Met een aanvullende verzekering kan dit aantal worden uitgebreid.
Bij een chronische indicatie is er een verwijzing van huisarts of specialist nodig. De behandelingen kinderfysiotherapie worden dan onbeperkt vergoed. Kinderen die op een schoollocatie worden behandeld hebben bij de meeste zorgverzekeraars een verwijzing nodig.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Handtherapie

In het najaar van 2022 is collega Sybolt Engelsma begonnen met de opleiding tot handtherapeut. Voor deze opleiding heeft hij onder andere stage gelopen op de handpoli en de operatiekamer van het Antonius Ziekenhuis.

Heeft u klachten aan uw hand, pols of vingers, neem dan contact op het Paramedisch Centum voor het maken van een afspraak! Sybolt zal samen met u kijken naar de klachten en een duidelijk behandelplan maken.

Echografie

Als er een vermoeden is van een blessure of weefselschade kan er een echo worden gemaakt.  Daarop zijn afwijkingen aan de achillespees, een tenniselleboog en verkalkingen in schouderpezen duidelijk zichtbaar. Daarnaast zijn ook spierblessures, hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking op een echo zichtbaar.

Dankzij het inzetten van een echoapparaat kan er sneller een diagnose worden vastgesteld, is de kans op herstel groter en kan de herstelperiode verkleind worden.

 • Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos. 
 • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke) beweging. 
 • U hoeft niet naar het ziekenhuis voor een echo maar kan dit bij ons in de praktijk doen.
 • Dankzij het maken van een echo kunnen wij met grotere zekerheid een juist behandelplan opstellen en bent u sneller van uw klachten af. 
 • Het echografisch onderzoek kan na enkele weken worden herhaald, om het herstel te kunnen volgen. 
 • Als wij het nodig vinden, kunnen wij u naar aanleiding van de echo heel gericht doorverwijzen naar een arts of specialist

Dry Needling

Dry Needling is een techniek binnen de fysiotherapie. De fysiotherapeut brengt op gerichte plekken in de pijnlijke spier naalden aan. Hierdoor ontspannen de spieren snel, maar ook langdurig. Dry Needling werkt op specifieke punten in de spier, de zogenaamde ’triggerpoints’. Een triggerpoint is een (druk)pijnlijke plek in de spier, die lokaal maar soms ook op grotere afstand pijn kunnen veroorzaken. Via het gericht aanprikken van deze punten worden deze triggerpoints geholpen om weer te ontspannen.

 

Het inbrengen van het naaldje voelt u (bijna) niet. Als het juiste punt wordt aangeprikt voelt u de spier even verkrampen en vervolgens weer ontspannen. Vaak voelt het behandelde gedeelte in eerste instantie wat stijf of vermoeid aan, maar dat is meestal van korte duur. U krijgt van de fysiotherapeut gerichte adviezen en oefeningen om het behaalde resultaat te behouden of verder uit te breiden.

Dry Needling werkt vooral bij:

 • stijve spieren en gewrichten
 • klachten van nek, schouder en arm
 • klachten van de (lage) rug, heup bil- en beenspieren

Dry Needling valt onder de reguliere fysiotherapeutische behandeling. De kosten worden (mits u aanvullend bent verzekerd) dan ook door de verzekering vergoed. Collega Jelmer Bekker is voor deze behandelingen specifiek opgeleid. Wilt u weten of Dry Needling u kan helpen bij uw klachten? Neem dan telefonisch contact op of stuur een mail.

Shockwave

Nadat echografie in het Paramedisch Centrum zijn intrede heeft gemaakt, was het logische gevolg daarop dat shockwavetherapie zijn intrede zou maken. Dat is gebeurd. U kunt voor shockwavetherapie terecht bij het Paramedisch Centrum Nieuwegein.

Met echografie is het mogelijk verschillende aandoeningen aan pezen, banden, spieren, slijmbeurzen en andere structuren in beeld te brengen.
Met shockwave is het mogelijk om gericht te behandelen op de gevonden afwijkingen in bovengenoemde structuren.

Shockwave kan een toevoeging zijn op de normale therapie die u krijgt. Bij shockwave wordt er een schokgolf door de huid naar het onderliggende weefsel gestuurd.
Bij langdurig bestaande pees-/ of bandirritatie wordt door de schokgolf een herstelproces op gang gebracht waardoor het lichaam zelf de klacht weer gaat oplossen. De behandeling met shockwave vindt altijd plaats met gerichte oefentherapie voor versterking en verbetering van de sterkte van de aangedane structuur.

Verkalkingen in pezen die vaak voorkomen zijn ook goed te behandelen met shockwave. Normaal lost het lichaam verkalkingen zelf op, maar soms gaat dit mis. Shockwave helpt het lichaam weer op gang om het probleem weer op te lossen.

Het is ook mogelijk om triggerpoints en andere spierproblemen te behandelen.

Een behandeling met shockwave bestaat meestal uit 4 tot 10 sessies, afhankelijk van de duur van de klacht. Daarbij is het zo dat het lichaam wordt geprikkeld om zelf het probleem weer op te lossen, wat natuurlijk wat geduld vergt.

Fysiotherapeuten Willem van der Schaaf en Sybolt Engelsma zijn gespecialiseerd in het toepassen van echografie en shockwave.

Onderstaande klachten kunnen goed met shockwave behandeld worden:

 • Hielklachten, zoals hielspoor, fatpad problemen, fasciitis plantaris.
 • Achillespeesklachten, zoals achillodynie, verkalkingen, aanhechtingsproblemen.
 • Kniepees problemen.
 • Aanhechtingsproblemen rond de heup.
 • Schouderklachten, zoals tendinose, tendinitis en verkalkingen.
 • Elleboogklachten, zoals tennisarm, golfersarm, spier/pees aanhechtingsproblemen.
 • Pols en hand klachten.

Etalagebenen

Heeft u last van claudicatio intermittens, beter bekend als etalagebenen? De beste keus voor de behandeling van etalagebenen is looptherapie. Dankzij deze therapie kunt u steeds verder pijnvrij lopen. De huisarts of vaatchirurg kan u voor deze behandeling verwijzen. 

Voor het beste resultaat is de begeleiding van een fysiotherapeut belangrijk. U krijgt uitleg over wat u wel en juist niet moet doen. Ook kan de fysiotherapeut meteen aandacht besteden aan uw leefstijl. Om de kans op verdere of andere problemen te verkleinen, zijn mogelijk veranderingen nodig. Denk hierbij aan gezonder eten, stoppen met roken en een actieve(re) leefstijl ontwikkelen.

Wij zijn aangesloten bij het ChronischZorgnet.

COPD

COPD is een vervelende aandoening waardoor u wordt beperkt in uw beweging en zelfstandigheid door benauwdheid (bij inspanning). Fysiotherapie richt zich op verbetering van deze situatie door middel van fysieke training, ademhalingsoefeningen en oefeningen om eventueel slijm gemakkelijker op te hoesten.

Beter worden gaat helaas niet als u COPD heeft, maar met een gezond beweegpatroon kan u gemiddeld maar liefst 7 jaar langer leven opleveren. Daarbovenop is de kwaliteit van leven ook een heel stuk beter. Kortom, bewegen bij COPD is essentieel. Uw fysiotherapeut maakt voor u een behandelplan op maat om u zo goed mogelijk te helpen dit realiseren.

Het Paramedisch Centrum is aangesloten bij het COPD netwerk, en werkt zodoende nauw samen met huisartsen, longartsen, diëtisten, longverpleegkundigen en de praktijkondersteuner.

Herstel en revalidatie na COVID

Een corona-infectie kan ervoor zorgen dat u lichamelijk en/of geestelijke klachten heeft. Dit kan zowel na een ziekenhuisopname of als u thuis bent uitgeziekt. Snel starten met therapie en uw herstel is belangrijk.

Onze gespecialiseerde collega’s kunnen u zo goed mogelijk helpen bij uw herstel. Onze collega’s hebben ook contacten met alle andere eventueel relevante professionals (diëtist, psycholoog, ergotherapie, huisarts en specialist) om uw herstel zo goed mogelijk te begeleiden.

De behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal 50 behandelingen in 6 maanden). Dit betekent dat er voor u, buiten een eventueel eigen risico, geen kosten zijn verbonden aan het traject.

Klachten die u kunt hebben zijn onder andere:

 • vermoeidheid
 • spierzwakte
 • benauwdheid
 • verlies van uithoudingsvermogen

De fysiotherapeut kan u helpen om deze klachten te verminderen.

Parkinson

 

Het Parkinsonnet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners voor mensen met de ziekte van Parkinson. Collega Sam de Kiewit is specifiek opgeleid om mensen met Parkinson te begeleiden.

 

Tijdens de therapeutische behandelingen zal de aandacht vooral gericht zijn op het voorkomen, stabiliseren of verminderen van de problemen tijdens het bewegen. Hierbij kunt u denken aan de dagelijkse activiteiten zoals; lopen, omdraaien in bed, opstaan uit stoel of in en uit de auto stappen.

Daarnaast kan het u ook helpen bij het opbouwen of verbeteren van de conditie. 

Vind u het lastig om geregeld aan lichaamsbeweging te doen of heeft u vragen over veilig bewegen? Neem dan contact met ons op.

Medische fitness

Binnen de Medische Fitness lessen werkt u aan uw eigen doelen met een op maat gemaakt trainingsschema onder begeleiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Medische Fitness is geschikt voor mensen die willen werken aan hun gezondheid, of mensen die hun fysiotherapeutische behandelingen willen voortzetten.

In de trainingen is er ruimte voor conditietraining, krachttraining, coördinatietraining en mobiliserende oefeningen.

Medische fitness kan het gehele jaar worden gevolgd. Er zijn verschillende momenten per week waarop er Medische Fitness lessen zijn. Er zijn lessen overdag, ’s avonds en in het weekend. Op dit moment bieden wij op meer dan 20 momenten Medische Fitness lessen aan.

De training vindt één of twee keer per week plaats en duurt per keer één uur. Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarievenlijst.

Personal training

We bieden personal training aan. Collega Jelmer geeft deze trainingen. Omdat hij naast zijn werk als personal trainer ook werkzaam is als fysiotherapeut heeft hij extra aandacht voor blessures en gezondheidsklachten.

Personal training biedt de ideale ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben bij het behalen van sportieve- en gezondheidsdoelen. Die mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben of gewoon een stok achter de deur nodig hebben, zijn hier aan het juiste adres.

Wilt u sterker worden, een betere conditie krijgen of heeft u andere doelen? Jelmer stelt samen met u een plan op! Er kan worden gekozen voor een traject van 6 of 12 weken, waarbij er 2x per week 1 uur getraind wordt. Het traject is inclusief intake, voedingsadviezen en tussentijdse metingen. 

GLI

Wilt u aan de slag met een gezonde leefstijl? Wellicht is de GLI dan wat voor u!

GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie. Dit is een traject wat op verwijzing van de huisarts, specialist of praktijkondersteuner kan worden gevolgd. Het traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering (zonder eigen risico). U wordt begeleid door een leefstijlcoach, voedingscoach en beweegcoach. Het traject duurt 2 jaar en bestaat uit coaching en begeleiding voor het verbeteren van de leefstijl. Het 2e jaar van de GLI is vooral voor het vasthouden van deze verbeterde leefstijl. De GLI bevat individuele (coach-)sessies met de leefstijlcoach en daarnaast een aantal groepssessies waarin diverse thema’s over een gezonde leefstijl langskomen.

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende voorwaarden zijn er om  een GLI vergoed te krijgen:

 • Een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
 • Een BMI vanaf 30.

Het Paramedisch Centrum biedt in samenwerking met Diëtheek de GLI aan. Wilt u meer weten over de GLI, neem dan contact op met het Paramedisch Centrum!

Revalidatie

Revalideren is een ander woord voor beter worden. Met behulp van fysiotherapie gaan wij u helpen om lichamelijk te herstellen van uw operatie of ziekte. Dit kan bijvoorbeeld het herstel zijn van een nieuwe knie of heup of een andere operatie. 

Soms moet je ook revalideren of herstellen van een (ernstige) ziekte of ziekenhuisopname. Dit doen wij altijd in samenwerking met degene die u heeft geopereerd of bijvoorbeeld de huisarts of een andere specialist die u heeft behandeld. Samen wordt er goed gekeken hoe wij u het beste kunnen helpen om weer te herstellen. Wij hebben verschillende gespecialiseerde therapeuten die u kunnen helpen om een goed resultaat te behalen.

Sportgroep kinderen

Team Kinderfysiotherapie biedt sporten aan voor kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar en jongeren van 12-18 jaar.

Wij geven na schooltijd groepslessen fitness/sport en spel. De kinderen kunnen sporten op hun eigen niveau onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut. Hierbij maken we gebruik van uitdagende materialen en fitnessapparatuur die we gebruiken in de circuittraining en de spellen. Ongemerkt wordt er gewerkt aan kracht, conditie, balvaardigheid en evenwicht.

Wij bieden sport op maat als er oorzaken zijn waardoor je niet genoeg aan bewegen/sporten toekomt.
Die oorzaken kunnen o.a. zijn:

 • Klachten van enkels, knieën of andere gewrichten
 • Een achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Geen goede houding
 • Onvoldoende conditie
 • Overgewicht

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met o.a. ADHD, PDD/NOS en andere gedragsproblemen.

De lessen vinden plaats op onze locaties: SBO de Evenaar en in Gezondheidshuis de Componist.

De sporttijden voor de groepen zijn:
Maandag voor kinderen van 12-18 jaar
17.00 uur – 18.00 uur

Dinsdag voor kinderen van 5 tot 12 jaar
16.00 uur – 17.00 uur

Bij voldoende aanmeldingen worden de tijden uitgebreid.

Team

Xander Tóth-Varjú

Directeur / fysiotherapeut / manueel therapeut

Sybolt Engelsma

Fysiotherapeut / podoloog / echografist

Willem van der Schaaf

Fysiotherapeut / manueel therapeut / echografist

Gert Hoogendoorn

Fysiotherapeut / copd netwerk / claudicationet / leefstijlcoach

Ajith Appel

Fysiotherapeut / manueel therapeut

Boy van Caspel

Fysiotherapeut

Camiel van Mil

Fysiotherapeut i.o.

Irene Siliacus

Oefentherapeute Cesar

Jelmer Bekker

Fysiotherapeut

Kamila van Hussen

Fysiotherapeut

Sam de Kiewit

Oefentherapeut / lid parkinson netwerk

Christine Aaftink

Leefstijlcoach

Jacqueline Jansen

Marion Houweling

Kinderfysiotherapeut

Maryse Smeele

Kinderfysiotherapeut i.o.

Renze van der Kamp

Kinderfysiotherapeut

Jacqueline

Backoffice medewerkster

Mariëlle

Frontoffice medewerkster

Thea

Frontoffice medewerkster